دانلود سرای فایل های دانشگاهی

همزمان با امتحانات پایان نیمسال دانشگاه ها کد تخفیف azmoon397 برای همه محصولات فعال شد.

نظرسنجی سایت

دانشجوی کدام دانشگاه هستید و جزوات کدام سطح تحصیلی مورد نیاز شما می باشد.

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 191
  • بازدید دیروز : 393
  • بازدید کل : 494531

پیوند ها

تحقیق پایانی ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب (عناب اصفهان)


تحقیق پایانی ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب (عناب اصفهان)

به تعداد 162 صفحه قابل ویرایش ورد

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع غذايي

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده.......................................................................................................... 1

فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق

1-1پيش زمينه تحقيق……………………………………………………………………………………………3

1-2 اهميتتحقيق........................................................................................... 5

1-3 اهدافتحقيق........................................................................................... 5

1-3-1 هدف اصلي.......................................................................................... 5

1-3-2 اهداف فرعي......................................................................................... 5

1-4 عناب..................................................................................................... 6

1-4-1 معرفي عناب و خواص آن......................................................................... 6

1-5 مشخصات تيره عناب.................................................................................. 8

1-6 مشخصاتگياهشناسيعناب.......................................................................... 9

1-7 كشت گياه عناب....................................................................................... 10

1-8 شناسايي ارقام مختلف عناب......................................................................... 11

1-9 گونه هاي مختلف عناب.............................................................................. 12

1-10 اهميت شناسايي ژنومهاي مختلف عناب.......................................................... 14

1-11تاسيس ژرم پلاسم و جمع آوري ژنوم درخت عناب.............................................. 14

1-12 روش هاي تكثير گياه عناب......................................................................... 15

1-12-1فواصلكاشت...................................................................................... 16

1-12-2كودمورد نياز....................................................................................... 17

1-13 آفت هاي درخت عناب............................................................................. 17

1-14 پرورش درخت عناب براي توليد چوب........................................................... 17

1-15 پراكندگي جغرافيايي گياه عناب در جهان.......................................................... 18

1-15-1مشخصات مناطق پراكنش عناب در ايران....................................................... 19

1-16 عملكرد عناب......................................................................................... 22

1-17تركيبات شيميايي عناب............................................................................... 22

1-18مصارف خوراكي عناب............................................................................... 24

1-18-1 ميوه خشك شده عناب............................................................................ 25

1-19 خواص دارويي عناب................................................................................ 25

1-20 عناب در طب سنتي.................................................................................. 28

1-21مضرات عناب.......................................................................................... 28

1-22 عصاره گيري از عناب................................................................................ 29

1-22-1عصاره آبي عناب.................................................................................. 29

1-23شربتعناب........................................................................................... 29

1-24تهيهجوشاندهعناب................................................................................... 30

1-24-1جوشانده عناب..................................................................................... 31

1-24-2 جوشانده نوع ديگري از عناب................................................................... 31

1-25 خيس كرده عناب.................................................................................... 31

1-26 خواص آنتي اكسيداني و ضد التهابي عناب........................................................ 32

1-26- 1 آنتي اكسيدان...................................................................................... 32

1-26- 2 متداول ترين آنتي اكسيدان هاي طبيعي داخل ميوه عناب.................................... 33

1-26-3كاروتنوئيدها :....................................................................................... 33

1-26-4ويتامين: A......................................................................................... 33

1-26-5ويتامين: C ........................................................................................ 33

1-26-6ويتامين: E......................................................................................... 34

1-26-7توكوفرول ها :...................................................................................... 34

1-26-8فنول ها :............................................................................................ 34

1-26-9 فلاوونوئيدها :..................................................................................... 35

1-27 اسيدهاي چرب شناسايي شده در ميوه عناب :..................................................... 36

1-27-1 نقش اسيدهاي چرب موجود در عناب……………………………………………………........ 36

1-28 عوامل موثر در اكسيداسيون چربيها و روغنها :..................................................... 36

1-28-1 تركيب اسيد چرب :.............................................................................. 36

1-28-2 حرارت:............................................................................................ 36

1-28-3 اكسيژن :............................................................................................ 37

1-28-4 رطوبت :........................................................................................... 37

1-28-5 كاتاليزورها :....................................................................................... 37

1-28-6 نور :................................................................................................ 37

1-28-7 آنزيم ها :........................................................................................... 37

1-29 اهميت چربيها :....................................................................................... 37

1-29-1 ويژگي هاي فيزيكي چربيها :.................................................................... 38

1-29-2 مراحل كريستاليزاسيون :.......................................................................... 39

1-29-3 هسته گذاري :..................................................................................... 39

1-29-4 سه شكل پلي مورفيكي مهم توسط سيستم هاي چربي :....................................... 40

1-29-5 بافت چربيها :...................................................................................... 41

1-29-6 دو روش قديمي براي تعيين ميزان چربي جامد :.............................................. 41

1-29-7 امولسيون هاي غذايي :............................................................................ 42

1-29-8 تقسيم بندي امولسيفايرها :....................................................................... 43

1-29-9 نحوه تشكيل امولسيونها :......................................................................... 44

1-29-10 نيروهاي موثر در تشكيل و پايداري امولسيونها :............................................. 44

1-29-10-1 نيروهاي الكتروستاتيك حد فاصل دو لايه :............................................... 44

1-29-10-2 نيروهاي واندروالس :........................................................................ 44

1-29-10-3 واكنش هاي ناشي از حضور پليمرها :...................................................... 44

1-29-10-4 واكنش هاي هيدروفوبيك :.................................................................. 45

1-29-10-5 نيروهاي دافعه حاصل از هيدراته شدن :................................................... 45

1-29-11 مكانيسم هاي مربوط به ثبات و پايداري امولسيونها :......................................... 45

1-29-11-1 پايداري الكترواستاتيكي :.................................................................... 45

1-29-11-2 پايداري توسط ماكرومولكولها :............................................................. 45

1-29-11-3 پايداري امولسيونها به وسيله ذرات جامد :................................................. 45

1-29-11-4 پايداري از طريق افزايش ويسكوزيته :..................................................... 45

1-29-12 نقش هاي امولسيفايرها :........................................................................ 46

1-30 روغن :................................................................................................ 46

1-30-1 وضعيت تغذيه اي روغن ها :.................................................................... 46

1-30-2 روغن هاي خوراكي :............................................................................. 47

1-30-3 روغن هاي نباتي :................................................................................ 48

1-30-4 منبع روغن نباتي :................................................................................. 48

1-30-5 دانه هاي روغني :................................................................................. 48

1-30-6 اجزا موجود در روغن ها :....................................................................... 48

1-30-6-1 فسفوليپيدها :................................................................................... 48

1-30-6-2 تركيبات غير صابوني شونده :................................................................. 49

1-30-6-3 استرول ها :..................................................................................... 49

1-30-6-4 توكوفرول ها :.................................................................................. 49

1-30-7 فرآيند استخراج روغن :.......................................................................... 49

1-30-7-1 روش هاي استخراج روغن از دانه ها و ميوه هاي روغني :................................ 51

1-30-8 پالايش روغن ها و چربي ها :................................................................... 53

1-30-8-1مراحل پالايش روغن خام :.................................................................... 53

1-30-8-2 صمغ گيري :.................................................................................. 53

1-30-8-3 تصفيه فيزيكي :................................................................................ 53

1-30-8-4 تصفيه قليايي :.................................................................................. 53

1-30-8-5 خنثي سازي :................................................................................... 53

1-30-8-6 بي رنگ كردن :................................................................................ 53

1-30-9 روش هاي نوين استخراج روغن :.............................................................. 54

1-30-10 دستگاه سانتريفيوژ و دكانتور :.................................................................. 54

1-30-11 روش سينولا :.................................................................................... 56

1-30-12 توضيح نحوه استخراج روغن :................................................................. 57

1-30-12-1 استخراج روغن از دانه هاي آماده شده روغني به سه طريق :............................ 57

1-30-12-2استخراج روغن با حلال :.................................................................... 58

1-30-12-3 متغيرهاي قابل كنترل در استخراج :......................................................... 58

1-30-12-4 روش هاي استحصال روغن توسط حلال :................................................ 58

1-30-13 روشي ديگر براي روغن كشي از ميوه ها :.................................................... 59

1-30-13-1 روغن كشي به روش پرس سرد – استخراج سرد :....................................... 61

1-30-13-2 تاثيرات كلان اقتصادي روش هاي روغن كشي متداول قديمي:......................... 62

1-30-13-3 روش سرد در مقايسه با روش هاي موجود گرم :......................................... 63

1-30-14 روش پرس هاي گرم و استخراج مانده روغن با حلال :.................................... 63

1-30-15 روش cold – pressing :................................................................... 65

1-30-15-1 كاربردها :..................................................................................... 66

1-30-15-2 تهيه روغن هاي گياهي به روش كلد پرس :............................................... 67

1-30-16 سوكسله چيست ؟............................................................................... 68

1-30-16-1 استخراج مداوم به وسيله سوكسله :......................................................... 69

1-30-16-2 تئوري آزمايش :.............................................................................. 70

1-30-16-3 مراحل آزمايش :.............................................................................. 70

فصل دوم :مروري بر مطالعات پيشين

فصل سوم :موادو روشها

3-1 آماده سازي مواداوليه :................................................................................. 89

3-2 موادشيميايي :........................................................................................... 89

3-3 وسايل و تجهيزات :................................................................................... 90

3-4 استخراج روغن:........................................................................................ 91

3-5 تجزيه شيميايي هسته عناب :.......................................................................... 91

3-5-1 اندازه گيري رطوبت و ماده خشك :.............................................................. 92

3-5-2 اندازه گيري خاكستر :.............................................................................. 92

3-5-3 اندازه گيري درصد پروتئين :...................................................................... 92

3-5-4 اندازه گيري درصد فيبرخام :....................................................................... 92

3-6 تعين ميزان وتركيب اسيدهاي چرب :................................................................ 93

3-7تعيين انديس پراكسيد :................................................................................ 93

3-7-1 معرف ها وحلال :.................................................................................. 94

3-7-2 روش كار :.......................................................................................... 94

3-8 تعيين انديس يدي :.................................................................................... 95

3-8-1 روش اجراي آزمون :............................................................................... 96

3-9 زمان پايداري روغن در برابر اكسيداسيون :.......................................................... 96

3-9-1 آزمون تندي روغن ها (رنسيديتي ):.............................................................. 97

3-10تعيين انديس اسيدي :................................................................................ 97

3-11تعيين رنگ :.......................................................................................... 98

3-12 تعيين ميزان فسفر و فسفو ليپيدها :................................................................. 98

3-13 تعيين ميزان تركيبات غير صابوني شونده :.......................................................... 98

3-13-1 تعيين مواد غير قابل صابوني شدن روغن ها :.................................................. 99

3-13-2 روش كار :......................................................................................... 99

3-14 تعيين ميزان كل استرول ها و توكوفرول ها :....................................................... 99

3-15 تعيين ميزان مس و آهن :............................................................................ 99

3-15-1 عملكرد مس :..................................................................................... 99

3-16 اندازه گيري ضريب شكست :..................................................................... 100

3-17 استخراج روغن از هسته عناب :................................................................... 100

3-17-1 مراحل آزمايش :................................................................................. 101

3-17-2 تعيين راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب :.......................................... 103

3-18جداسازي و شناسايي اجزاي روغن :.............................................................. 103

3-18-1 مشخصات و برنامه دماي دستگاهGC......................................................... 104

3-18-2 دماهاي ستون و برنامه دمايي :.................................................................. 104

3-18-3 مشخصات دستگاهي :........................................................................... 105

3-19 تجزيه و تحليل آماري :............................................................................ 107

فصل چهارم : نتايج و بحث

4-1 مقايسه ميزان درصد بازده استخراج روغن هسته عناب در سه تكرار :.......................... 109

4-2 مقايسه ميزان اسيدهاي چرب:....................................................................... 109

4-3 مقايسه ميزان انديس يدي:........................................................................... 114

4-4 بررسي ضريب شكست روغن:..................................................................... 115

4-5 بررسي پايداري اكسيداسيون چربي توسط دستگاه رنسيمت :.................................... 116

4-6 مقايسه رنگ هاي بدست آمده توسط دستگاه لاويباند از روغن هسته عناب :.................. 118

4-7 مقايسه انديس اسيدي:................................................................................ 121

4-8 مقايسه انديس پراكسيد:.............................................................................. 122

4-9 مقايسه مواد غير صابوني شونده:..................................................................... 123

4-10 مقايسه ميزان كل استرول:.......................................................................... 124

4-11 مقايسه ميزان توكوفرول:............................................................................ 125

4-12 مقايسه ميزان آهن:................................................................................. 126

4-13 بررسي ميزان مس:.................................................................................. 127

4-14 مقايسه اندازه گيري ميزان فسفوليپيد:............................................................ 128

4-15 آزمون هاي شيميايي هسته عناب :................................................................. 129

4-15-1 آزمون اندازه گيري ميزان خاكستر :............................................................. 129

4-15-2 آزمون اندازه گيري ميزان پروتئين هسته :...................................................... 129

4-15-3 آزمون اندازه گيري ميزان فيبرخام :............................................................. 129

4-15-4 آزمون اندازه گيري ميزانرطوبت :............................................................... 129

4-15-5 اندازه گيري ميزان درصد ماده خشك :........................................................ 130

فصل پنجم : نتيجه گيري

نتيجه گيري :................................................................................................ 132

پيشنهادات :................................................................................................. 132

منابع فارسي :............................................................................................... 133

منابع غير فارسي :.......................................................................................... 135

چكيده لاتين :............................................................................................... 139


مبلغ واقعی 12,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 130

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

مجموعه آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل

مجموعه آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (شامل 36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی تایپ شده و قابل ویرایش در برنامه ورد (در قالب فایل هم doc و هم pdf) به ...

راهنما و خلاصه درس روانشناسی در قرآن (آموزه ها و

راهنما و خلاصه درس روانشناسی در قرآن (آموزه ها و

راهنما و خلاصه درس آموزه های روانشناسی در قرآن (آموزه ها و مفاهیم) بر اساس کتاب محمد کاویانی منبع رشته روانشناسی پیام نور شامل 108 صفحه با فرمت pdf فصل اول : کلیات فصل دوم : مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی فصل سوم : احساس، ادراک و شناخت فصل چهارم : انگیزش در قرآن فصل پنجم ...

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی منوچهر محمدی

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی منوچهر محمدی

دانلود خلاصه‌ی کتاب انقلاب اسلامی +pdf زمینه ها،پیامدهاودست آوردها دکتر منوچهر محمدی دانلود انقلاب اسلامی منوچهر محمدی کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها،پیامدها و دست آوردها خلاصه‌ی انقلاب اسلامیبر اساس کتاب دکتر ...

دانلود کتاب زنان زیرک فایل pdf

دانلود کتاب زنان زیرک فایل pdf شری آرگو دانلود کتاب pdf زنان زیرک نوشته شری آرگو : این کتاب را می توانید هم اکنون از این سایت دانلود نمایید. بنا به درخواست های زیاد علاقه مندان به این کتاب زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ شناسانه درباره روابط ...

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 - منیژه کرباسی -

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 - منیژه کرباسی -

دانلود کتاب روانشناسی رشد 1 تالیف دکتر منیژه کرباسی منبع رشته روانشناسی پیام نور شامل 404 صفحه در قالب فایل pdf ...

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures بر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی Patricia Ackert, Linda Lee منبع عمومی درس زبان انگلیسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شامل 166 صفحه با فرمت pdf فصل اول : حیوانات فصل دوم : چگونه؟ چرا؟ فصل سوم : گیاهان فصل چهارم : موسیقی فصل پنجم : کار و ...

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی - علی اکبر احمدی، حسن

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی - علی اکبر احمدی، حسن

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی تالیف علی اکبر احمدی، حسن درویش منبع رشته علوم تربیتی پیام نور شامل 219 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 3 و 4 مطالعه شود. فصل اول : کلیات کارآفرینی فصل دوم : خلاقیت و نوآوری فصل سوم : کسب و کارهای کوچک فصل چهارم : کارآفرینی سازمانی ...

روانشناسی اجتماعی کاربردی – آبراهام پی، بونک و

روانشناسی اجتماعی کاربردی – آبراهام پی، بونک و

روانشناسی اجتماعی کاربردی نوشته آبراهام پی، بونک و مارک ون وگت ترجمه مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده منبع رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شامل ۲۱۲ صفحه با فرمت pdf ...

با هدف ارتقاء سطح علمی و ارائه ی خدمات آموزشی و اطلاع رسانی از آخرین و مهمترین اخبار دانشگاه در خدمت شما هستیم .

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما